Linkbuilding die werkt
 Chatgpt  thumbnail

Chatgpt

Published Jan 04, 24
7 min read


foto : joz50Ten Hoeve werkte eerder met luchtwassers, filtersystemen bij varkensstallen die ammo­ niak verwerken tot kunstmest. ‘De Gazoo lijkt hierop, maar met de stikstofkraker wachten wij de emissie niet af. chatgpt risks. Wij bewerken de mest zodat de emissie ontstaat in de kraker en niet in de open lucht.’“’’Kringlooplandbouw Zo lijkt de stikstofkraker een veelbelovende oplossing om de stikstofcrisis te lijf te gaan: er resteert mest zonder ammonium

En in de dikke fractie zit geen vluchtige stikstof ’, vat Ten Hoeve samen. chatgpt risks. Daarnaast kost de productie van kunstmest normaliter veel aardgas, en dat wordt door Biogrow bespaard. ‘Zo is er geen aardgas meer nodig om kunstmest te maken. Dat maakt dit kringlooplandbouw.’ Niet vreemd dat boer Groot wel een oplossing weet voor de stikstofcrisis

‘In potentie worden deze innovaties echt onderschat.’ Dit heeft mogelijk te maken met nog lopende testprocedu­ res voor de kraker om de emissie van stallen te bepalen, testen die zijn ontwikkeld door onderzoeksinstituut Wageningen Livestock Research. In potentie worden deze innovaties echt onderschat, Testprocedures ‘De stikstofkraker wordt getest door Wageningen en ILVO, het Instituut voor Landbouw­, Visserij­ en Voe­ dingsonderzoek in Vlaanderen’, zegt Ten Hoeve.

Het komt bij de stik­ stofkraker uit op 4,9 kilogram ammoniakuitstoot per koe per jaar, terwijl een koe anders dertien kilo am­ moniak per jaar uitstoot. Wageningse onderzoekers gaan metingen doen bij een stal in Brabant; bij Jeroen, Groot wordt momenteel gemeten met sensortechniek van Dräger - chatgpt risks. Daar is de uitkomst 5,2 kilogram ammoniakuitstoot per koe per jaar.’ Een enorme besparing

De Kracht Van Chatgpt Als Brainstormtool Voor Hr-innovatie

Dat is de Regeling Ammoniak Veehouderij van het ministerie van Landbouw, die aangeeft met welk percentage bepaalde stalsystemen bijdragen aan de vermindering van ammoniakuitstoot (chatgpt risks). De stikstofkraker komt op die lijst zodra de testen door Wageningen Livestock Research met goed gevolg zijn afgerond. Het bedrijf JOZ verwacht dat dit rond maart 2024 het geval zal zijn

‘Maar de stikstofkraker en de Lely Sphere vormen een nieuwe generatie emissiearme systemen, die veel krachtiger zijn dan iedere andere innovatie tot nu toe’, zegt Baars, wiens lectoraat moet bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen via duurzame melkproductie en efficiënt georganiseerde zuivelketens. chatgpt risks. De urgentie is ook toegenomen. ‘We moeten grotere stappen maken door de uitspraak van de Raad van State in 2019.’ Die oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet mag worden gebruikt voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken

‘Daardoor is de druk veel grobeeld : jozter geworden en komt er veel geld vrij om het probleem aan te pakken.’ Zo kregen acht boeren een Sbv-subsidie om de stikstofkraker aan te schaffen. Dat is een subsidie voor nieuwe, emissiearme systemen. De complete installatie van de kraker kost drie ton, met de subsidie bedragen de kosten voor de boer 55 procent daarvan.

‘We hebben het nu allemaal over de stikstofruimte, maar als die kwestie is opgelost komt de klimaatagenda omtrent opwarming om de hoek kijken waarvoor we methaanemissies moeten reduceren. chatgpt risks. Bij melkvee komen die uit de adem van de koe en uit de mestput’, zegt hij. ‘Hoe pijnlijk de stikstofkwestie ook is: ik meen wel dat die nog technisch is op te vangen

Aflevering 1: Chatgpt Wordt Niet Veel Beter Meer. Waar ...Maar gelet op de langere termijn moeten innovaties die zijn gericht op het reduceren van stikstof, niet alleen stikstof aanpakken, maar ook methaan. Dat is het beste’, vindt Baars. chatgpt risks. Als uit de lopende testen blijkt dat de stikstofkraker zo effectief is als wordt geclaimd, dan zou het kabinet daar volgens Baars actief iets mee moeten doen

‘Zonnepanelen installeren is alleen een optie voor wie daar geld voor heeft.’ Tekst: Marlies ter Voorde, Op 6 maart begint in New York de 67ste jaarlijkse bijeen­ komst van de Commission on the Status of Women van de Verenigde Naties, die zich inzet voor gendergelijkheid en sterk maakt voor de positie van vrouwen.

Zij is stafmedewerker en onderzoeker gendered and inclusive research and innovation bij het Delft Design for Values Institute van de TU Delft en wetenschappelijk directeur van het expertisecentrum gender en energie 75in, Q. chatgpt risks.om ongelijkheid te aan te pakken. Maar we moeten wel alert zijn en oppassen dat ze de bestaande sociale ongelijkheid niet juist vergroot

Die is voor sommigen on­ betaalbaar. Er zijn enorm veel initiatieven, subsidies en belastingvoordelen, bijvoorbeeld voor wie investeert in zonnepanelen of warmtepompen. Maar dat impliceert dat je je die investeringskosten kunt veroorloven en dat je huiseigenaar bent. Hierdoor vallen grote groepen men­ sen in Nederland buiten de boot (chatgpt risks). Zij worden nu gecon­ fronteerd met hoge energiekosten.’Waar gaat het om bij de VN-bijeenkomst? Het uitwisselen van ideeën of het nemen van besluiten?‘De opzet is goed te vergelijken met die van de klimaat­ conferenties

Chatgpt In De App Store - Apple

Dan moet je die keuze wel hebben, anders wordt de energierekening alleen maar hoger. chatgpt risks. Je kunt zeg­ gen: doe een trui aan en zet de verwarming lager, maar ook dat betekent niet voor iedereen hetzelfde. Wie thuis zit, gebruikt meer energie dan wie overdag op een kan­ toor zit. Hetzelfde geldt voor mobiliteit

Dat is veel, vooral als je bedenkt dat zij door hun leeftijd en medicijngebruik juist baat hebben bij een warmer huis dan gemiddeld. chatgpt risks.’ Heb je meer voorbeelden?‘Ja, smartphones bijvoorbeeld. Die hebben ontzettend veel bijgedragen aan de zelfstandige toegankelijkheid tot informatie en dus aan de emancipatie, vooral voor vrou­ wen in het mondiale zuidenIn Nederland zijn veel oudere vrouwen en migrantenvrouwen afhankelijk van hun kinderen als het gaat om internetzaken zoals bankieren. chatgpt risks.’tgroepen die met energiearmoede te maken hebben, zo is gebleken uit gerichte studies. In onderzoek en beleid wordt het huishouden vaak als een homogene entiteit beschouwd, maar achter de voordeur bevindt zich een diversiteit aan huishoudsamenstellingen

Velen van hen wonen in grote huizen met slechte energielabels. En ze wonen vaak alleen want vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen. Een deel van hen leeft daarbij van een klein pensioen (chatgpt risks). Het huis isoleren kost geld, verhui­ zen naar een kleinere woning levert vaak ook een flinke kostenstijging op en vergt emotionele flexibiliteit

Chatgpt: Wat Is Het En Hoe Kun Je Er Als Developer Mee ...

Die doelen zijn verbonden. Onze insteek is: betaalbare en duurzame energie moet bereikbaar zijn voor iedereen. We doen ook aan beleidsbeïnvloeding en onderzoek (chatgpt risks). Daarbij richten we ons zowel op de invloed van energiebeleid op vrouwen als op de invloed van vrouwen op energiebeleid. Van de energieconsumenten is 50 procent vrouwWij vinden het belangrijk dat de diversiteit van de eindgebruikers wordt meegenomen bij de beslissingen en ontwikkelde technologieën.’ En dat doen mannen niet?‘Alleen als ze zich er bewust van zijn. Mensen redeneren vaak vanuit zichzelf en er zijn echt gender-gerelateerde verschillen (chatgpt risks). Neem de slimme elektriciteitsmeter. Fijn dat die er is, maar hoe schrijf je een goede gebruikershandleiding? Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat als het niet lukt de meter aan de praat te krijgen, veel mannen zeggen: “Dat ding werkt niet!” en veel vrouwen: “Ik snap het niet!” Dat zijn verschillende perspectieven

Een ander voorbeeld daarvan is de elektrische auto. Die zit vol fancy knoppen en mo54DE INGENIEUR • FEBRUARI 2023gelijkheden. chatgpt risks. Ik heb er zelf een, maar ik wil alleen maar weten hoe ver ik nog kan rijden tot de accu leeg is. Ook in de mobiliteitspatronen van mannen en vrouwen zitten wereldwijd grote verschillen

En áls ze de auto gebruiken, gaat het vaak om korte afstanden en met meerdere mensen in de auto: kinderen, ouders - chatgpt risks. Dat zijn allemaal elementen waarvoor ontwerpers sensitief zouden moeten zijn.’ Hoe krijgen we meer vrouwen op belangrijke posities in de energiesector?‘75in, Q is samen met de Topsector Energie bezig geweest met de human capital-agenda

Chatgpt Versus Microsoft Copilot: Wat Is Het Verschil?

Maar is dat wel zo? Vacatureteksten zijn al jaren gebaseerd op hetzelfde idee. Een van de eisen is bijvoorbeeld altijd: affiniteit met techniek (chatgpt risks). Wat houdt dat in? Moet je een boormachine kunnen hanteren of een excelsheet kunnen invullen? Het zegt niets, maar stoot wel mensen af. Met name vrouwen, want die voelen zich vaak pas capabel genoeg om te solliciteren als ze aan vrijwel alle punten van zo’n vacaturetekst voldoen

Buiten de sector bevindt zich een groot, onbenut arbeidspotentieel en diversiteit in achtergronden van werknemers is cruciaal om technische en maatschappelijke vragen met elkaar te verbinden (chatgpt risks). Laatst was ik bij een bijeenkomst waar minister Robbert Dijkgraaf sprak. Hij zei: “We moeten af van het woord inclusie en overgaan op het woord expansion.” Dan wordt diversiteit een meerwaarde in plaats van iets dat op een lijstje moet worden afgevinkt

Latest Posts

Chatgpt

Published Jan 04, 24
7 min read

Chatgpt En Amsterdam

Published Jan 01, 24
5 min read